TeamViewer® gebruiksrechtovereenkomst (EULA) voor airbackup

Deze gebruiksrechtovereenkomst inclusief haar bijlagen van tijd tot tijd ('EULA') geldt voor u en TeamViewer GmbH ('TeamViewer' of 'Wij') voor het licentiëren en gebruiken van onze software, die de airbackup software en alle versies, functies, toepassingen en modules daarbij ('Software') omvat. Deze EULA voorziet ook in alle begeleidende media, gedrukte materialen en elektronische documentatie die wij voor u beschikbaar stellen (met onze Software, het 'Product'). Toekomstige releases van ons Product kunnen amendementen bij deze EULA rechtvaardigen.

DOOR OP 'ACCEPTEREN' OF 'BESTELLEN' TE KLIKKEN OF ONZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, RETOURNEER, VERWIJDER OF VERNIETIG DAN ONMIDDELLIJK ALLE EXEMPLAREN VAN ONZE SOFTWARE DIE IN UW BEZIT ZIJN.

1. LICENTIEVERLENING
Wij verlenen u hierbij een licentie voor het gebruik van het Product gedurende de licentieperiode die op uw softwarebestelformulier ('Softwarebestelformulier') staat vermeld. De verleende licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en de omvang ervan is afhankelijk van het type licentie dat u koopt en of u de Software voor persoonlijke of commerciële doeleinden gebruikt. Details zijn beschreven in uw productdocumentatie. Met 'productdocumentatie' wordt het volgende bedoeld: uw softwarebestelformulier, de door ons op www.airbackup.com gepubliceerde prijsvoorwaarden of enige schriftelijke correspondentie die u van ons met betrekking tot uw licentie heeft ontvangen.

2. BEPERKINGEN
Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze EULA, mag u niet direct of indirect:

  • uw licentierechten overdragen, toekennen of onderlicentiëren aan enige andere persoon of entiteit, of onze Software (laten) gebruiken voor diensten van derden. (U erkent dat enige poging tot overdracht, toekenning of onderlicentiëring of gebruik ongeldig is.)
  • fouten in het Product corrigeren of het Product anderszins wijzigen of aanpassen of decompileren, decoderen, demonteren, reverse engineeren of proberen enige broncode of onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmering of interoperabiliteitsinterfaces van het Product of van bestanden die het Product bevat of die worden gegenereerd met behulp van het Product, te reconstrueren of te ontdekken of anderszins het Product te herleiden tot een voor mensen leesbare vorm.
  • technologische beveiligingsmaatregelen in het Product omzeilen of een methode verschaffen om deze te omzeilen.
  • het Product gebruiken op een manier waarvoor wij geen uitdrukkelijke toestemming geven in deze EULA.

3. VERTROUWELIJKHEID
Ons Product omvat belangrijke elementen (bijv. organisatie, algoritmen, logica) die wij behouden als vertrouwelijke informatie; het is een handelsgeheim en eigendom van ons, onze leveranciers of licentiegevers, waaronder het specifieke interne ontwerp en opbouw van individuele programma's en begeleidende interface-informatie. U dient ons Product vertrouwelijk te houden en onthulling van zijn vertrouwelijke aspecten te verhinderen. Ons Product is beschermd door Amerikaanse, Europese en internationale octrooi- en auteursrechten of andere wetten en verdragen.

4. VOORBEHOUD VAN RECHTEN
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten aan ons Product bij ons en onze licentiegevers berusten. Rechten aan ons Product worden gelicentieerd (niet verkocht). U hebt geen ander recht of aanspraak op ons Product dan het beperkte recht dat onder deze EULA wordt verleend. Wij en onze licentiegevers houden het eigendom aan alle exemplaren van ons Product en behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze EULA aan u zijn verleend. Een deel van het Product kan software van derden, waaronder opensourcesoftware ("Open Source"), bevatten of hieruit bestaan, die u mag gebruiken onder de voorwaarden van de specifieke licentie waaronder deze wordt gedistribueerd. Eigendomsrecht aan Open Source en andere software van derden berust bij de desbetreffende licentiegever(s). Open Source of andere software van derden die met het Product wordt verschaft of hier deel van uitmaakt, wordt op 'AS IS' basis en zonder enige garantie verschaft.

5. GEGEVENSBESCHERMING
Vanwege encryptie aan client-zijde kan en zal TeamViewer geen toegang hebben tot de inhoud van uw back-upgegevens of deze analyseren. TeamViewer en u zullen de bepalingen van toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming naleven. TeamViewer neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens erg serieus en houdt zich strikt aan de wetten inzake gegevensbescherming die hiervoor gelden. TeamViewer verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens voor de implementatie en afhandeling van de contractuele relatie met u voor het airbackup Product. Verder kunnen wij deze informatie gebruiken om u aanbiedingen te doen die op basis van uw gebruik van het Product interessant voor u zouden kunnen zijn. Uw gegevens worden zonder uw voorafgaande toestemming niet gedeeld met derden, bijv. adverteerders. Door deze EULA te accepteren gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met onze vertrouwde zustermaatschappijen en serviceproviders voor de veilige opslag van uw gegevens. Als u bent gevestigd in de EU, zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend binnen de EU worden verzameld en opgeslagen. Als u bent gevestigd buiten de EU, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen op andere locaties die dezelfde veiligheidsstandaarden gebruiken. Tijdens het gebruik van het Product worden bepaalde persoonlijke gegevens zoals IP-adressen verzameld en opgeslagen. TeamViewer gebruikt deze informatie om gebruikers van het Product aanbiedingen te doen die op basis van hun gebruik van het Product interessant voor hen zouden kunnen zijn. Als u de aanzet wilt geven tot het wissen of wijzigen van de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar legal@teamviewer.com
Niet-persoonlijke of anonieme gegevens kunnen automatisch worden verzameld om de functionaliteit van en uw ervaring met ons Product te verbeteren, met name om de verschaffing van software-updates, support, inhoud, technologische beveiligingsmaatregelen en andere diensten te faciliteren en verbeteren. U gaat ermee akkoord dat verzamelde niet-persoonlijke of anonieme gegevens voor verwerking naar een van onze wereldwijde kantoren of filialen kunnen worden gestuurd.

6. INHOUDUPDATES, TECHNOLOGISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Automatische synchronisatie of updates met onze servers of systemen zijn soms nodig om optimaal gebruik te waarborgen ('Inhoud'). Dergelijke inhoud kan u regelmatig in diverse formaten worden verschaft. Onze producten kunnen ook technologische beveiligingsmaatregelen bevatten zoals een licentiesleutel of -code om onbeperkt kopiëren te verhinderen of de gebruiksduur of functionaliteit te beperken op basis van de door u gekochte licentie. U gaat er ook mee akkoord dat ons Product automatisch contact met ons opneemt voor het ontvangen van deze inhoud.

7. KOSTEN/BELASTINGEN (alleen bij commercieel gebruik)
U gaat ermee akkoord ons alle kosten te betalen zoals vermeld op uw Softwarebestelformulier in overeenstemming met de afgesproken betalingstermijnen. Kosten omvatten geen omzetbelasting, verbruiksbelasting, btw of andere belastingen (waaronder toepasselijke loonbelastingen), hiervoor bent u allemaal zelf verantwoordelijk. Bank- en creditcardkosten zijn voor uw rekening. Alle kosten dienen te worden betaald in de valuta zoals vermeld op uw Softwarebestelformulier, binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor achterstallige bedragen kunnen administratiekosten ter hoogte van 8% over de toepasselijke rentevoet van de Duitse Nationale Bank in rekening worden gebracht, echter niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag.
TeamViewer beperkt uw opslagvolume niet. Uw totale kosten zijn afhankelijk van het totaal gebruikte opslagvolume. Het basis-opslagvolume dat u voor een basisbedrag krijgt, wordt vastgelegd op het toepasselijke Softwarebestelformulier. Beschikbaar extra opslagvolume wordt gefactureerd in blokken van 25 gigabyte voor een extra bedrag zoals ook vastgelegd op het toepasselijke Softwarebestelformulier.
Wanneer u uw basis-opslagvolume overschrijdt en dus gebruik maakt van het extra opslagvolume, dan wordt u hierover per e-mail geïnformeerd. U krijgt drie dagen om uw opslagvolume naar het basis-opslagvolume te beperken, voor het geval u het extra opslagvolume niet wilt ontvangen. In een dergelijk geval brengen wij u alleen het basisbedrag voor het basis-opslagvolume in rekening. Meer informatie over en prijzen van overschrijdingskosten kunt u vinden op www.airbackup.com/support.
In het geval van het niet betalen van enig onbetwist bedrag behoudt TeamViewer zich het recht voor om naast al zijn andere rechten en rechtsmiddelen onder deze EULA en bij wet of in billijkheid (a) alle Supportdiensten op te schorten.

8. DUUR EN OPZEGGING
U kunt uw aankoop van ons Product binnen 7 dagen vanaf datum aankoop annuleren door een e-mail of een brief te sturen naar het adres zoals vermeld onder punt 17.
Uw gebruiksrecht op ons Product eindigt direct na het verstrijken van de licentieperiode zoals vermeld op uw Softwarebestelformulier. Licenties met een maandelijks abonnement worden na afloop van elke maand automatisch weer voor een maand verlengd, tenzij u het abonnement niet later dan 14 dagen vóór afloop van de dan huidige maand schriftelijk opzegt. Licenties met een jaarlijks abonnement worden na afloop van elk jaar automatisch weer voor een jaar verlengd, tenzij u het abonnement niet later dan 28 dagen vóór afloop van het dan huidige jaar schriftelijk opzegt. Wij kunnen de prijzen voor abonnementslicenties op elk moment verhogen, nadat wij u per e-mail ten minste 14 dagen van tevoren hiervan in kennis hebben gesteld. U kunt uw abonnement schriftelijk opzeggen, voordat de nieuwe prijs van kracht wordt. Als u een privégebruiker bent, kan elke partij de verleende licentie op elk moment opzeggen.
Wij kunnen deze EULA en uw gebruiksrecht op ons Product, geheel of gedeeltelijk, direct opzeggen en andere rechtsmiddelen zoeken, als u een van uw plichten verzaakt. Na opzegging moet u al het gebruik van ons Product staken, alle exemplaren van ons Product en al zijn onderdelen vernietigen of, op ons verzoek, dergelijke exemplaren en onderdelen naar ons terugsturen.
Belangrijke opmerking: punten 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 11-17 van deze EULA blijven na opzegging van kracht.

9. EXPORTCONTROLE
U gaat ermee akkoord dat ons Product niet wordt gebruikt, verzonden, overgebracht of geëxporteerd in/naar een land of iemand dat/die Europese of Amerikaanse exportcontroleregelingen schendt of dat/die op enige manier is verboden door het Europese Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid of de Amerikaanse Export Administration Act. Met gebruik van ons Product erkent u dat u niet bent gevestigd of woont in of onder controle van een dergelijk land. Verder neemt u de complete verantwoordelijkheid voor gebruik van ons Product.

10. GARANTIE
Wij garanderen onze commerciële gebruikers dat ons Product vrij is van materiaaldefecten gedurende een periode gelijk aan de kortste van uw licentieperiode zoals vermeld op uw toepasselijke Softwarebestelformulier of twee jaar vanaf de datum waarop u ons Product heeft ontvangen.
Een garantie voor defecten wordt niet verleend voor privégebruikers, tenzij het defect met opzet werd verborgen. Aanvullingen of updates bij ons Product, waaronder servicepacks, patches of fixes, die aan u werden verschaft, en in onze Software aanwezige software met eigendomsrechten van derden of opensourcesoftware vallen niet onder enige garantie. Deze worden verschaft op een 'as is' basis. Deze garantie is specifiek voor u en is niet overdraagbaar.
De bovengenoemde regelingen tasten uw andere wettelijke rechten niet aan. Rectificatie is gratis voor u. Garantieclaims zijn uitgesloten, indien het falen van ons Product het gevolg is van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik, een virus of gebruik nadat een upgrade voor u ter beschikking werd gesteld. Om te zorgen voor een ononderbroken service is het alleen uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er een constante internetverbinding en elektrische voeding aanwezig is, en dat de Software wordt geïnstalleerd op een ondersteund platform en in overeenstemming met de instructies van airbackup.
MET UITZONDERING VAN DATGENE WAT HIERBOVEN IS BESCHREVEN, WORDT ONS PRODUCT OP 'AS IS' BASIS AAN DE GEBRUIKER VERSCHAFT. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SPECIFICATIES OF FUNCTIES IN ONS PRODUCT AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN ONS PRODUCT ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN ONS PRODUCT ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD EN WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET FALEN VAN EVENTUELE ENCRYPTIE-ALGORITMEN, HIERMEE SAMENHANGENDE SLEUTELS OF ANDERE BEVEILIGINGSMAATREGELEN. WIJ ZIJN OOK NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET FEIT DAT ER GEEN BACK-UPS VAN GEGEVENS WORDEN GEMAAKT, HET VERLIES OF DE CORRUPTIE VAN GEGEVENS, TENZIJ DERGELIJKE GEGEVENS IN SAMENHANG MET ONS PRODUCT WORDEN GEBRUIKT. WIJ GARANDEREN NIET DAT HET PRODUCT ZAL WERKEN MET PRODUCTEN VAN DERDEN. VERDER GARANDEREN WIJ NIET DAT HET PRODUCT OF SPECIFIEK ONTWORPEN VERSIES BESCHIKBAAR ZULLEN BLIJVEN VIA ONLINEWINKELS OF -MARKTEN VAN DERDEN OF VOOR SPECIFIEKE APPARATEN OF SYSTEMEN DIE DOOR DERDEN ZIJN GEPRODUCEERD.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij anders vermeld in deze EULA is TeamViewer aansprakelijk bij een schending van contractuele en niet-contractuele plichten zoals voorzien onder toepasselijke wetgeving. Wij kunnen uitsluitend bij opzet of grove nalatigheid aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding – om welke juridische reden dan ook. Wij zijn ook aansprakelijk voor schadevergoeding aan commerciële gebruikers bij eenvoudige nalatigheid die resulteert in schade aan leven, lichaam en gezondheid of die resulteert in een schending van een essentiële contractuele plicht. In dat geval zal de aansprakelijkheid echter worden beperkt tot vergoeding van de te voorziene, typische schade. In geval van materiële schade wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van ons jaarlijks basisbedrag. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor welke bijzondere, secundaire, indirecte of voortvloeiende schade dan ook (INCLUSIEF, ECHTER NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING, VOOR ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN EN VOOR WELK ANDER FINANCIEEL OF ANDER VERLIES DAN OOK) DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE MANIER SAMENHANGT MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN, HET FALEN VAN EVENTUELE ENCRYPTIE-ALGORITMEN, HIERMEE SAMENHANGENDE SLEUTELS OF ANDERE BEVEILIGINGSMAATREGELEN OF HET AL DAN NIET VERSCHAFFEN VAN OF HET NIET KUNNEN VERSCHAFFEN VAN SUPPORTDIENSTEN ONDER OF IN SAMENHANG MET ENIGE BEPALING VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN.
De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, als wij met opzet een defect hebben verborgen of als wij aansprakelijkheid voor de toestand van het product hebben aanvaard. Hetzelfde geldt niet voor uw claims onder de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid, als deze EULA onderworpen is aan Duitse wetgeving overeenkomstig punt 14. U kunt deze EULA alleen vanwege plichtschending die geen defect vormt, opzeggen of herroepen, als TeamViewer verantwoordelijk is voor een dergelijke plichtschending. Enig ander gewoon recht van opzegging is voor u uitgesloten.
RESULTATEN VAN HET GEBRUIK ERVAN. UW OPGESLAGEN GEGEVENS KUNNEN EVENTUEEL NIET MEER BESCHIKBAAR ZIJN OF TERUGGEZET WORDEN, (1) ALS AIRBACKUP HET KOPIËREN VAN UW GESELECTEERDE GEGEVENS OF GEWIJZIGDE GEGEVENS NIET HEEFT VOLTOOID, (2) ALS U VOOR BESTANDEN, MAPPEN OF STATIONS WAARVAN DE DIENSTEN CONFORM AIRBACKUP DOCUMENTATIE NIET AUTOMATISCH EEN BACK-UP MAKEN, DEZE NIET HANDMATIG SELECTEERT VOOR BACK-UP OF EEN BESTAND VOOR BACK-UP DESELECTEERT, (3) ALS U EEN BESTAND UIT HET SYSTEEM, NETWERK OF APPARAAT VAN UZELF OF VAN UW KLANT VERWIJDERT OF EEN COMPUTER UIT UW ACCOUNT VERWIJDERT, (4) ALS U EEN BESTAND NAAR EEN LOCATIE OP UW PC OF DE COMPUTER VAN UW KLANT VERPLAATST DIE NIET AUTOMATISCH WORDT GESCAND VOOR HET SELECTEREN VAN BESTANDEN VOOR BACK-UP OF HET BESTURINGSSYSTEEM VAN UZELF OF VAN UW KLANT UPGRADET WAARDOOR WIJZIGINGEN IN DE BESTANDSMAPPING VAN UZELF OF VAN UW KLANT ONTSTAAN, (5) ALS DE COMPUTER VAN UZELF OF VAN UW KLANT GEEN TOEGANG KAN KRIJGEN TOT HET INTERNET OF DE AIRBACKUP INFRASTRUCTUUR, (6) ALS U DE TECHNISCHE VEREISTEN OF INSTRUCTIES VAN AIRBACKUP NIET OPVOLGT, WAARONDER HET UPGRADEN VAN DE VERSIE VAN DE DIENSTEN ZOALS NODIG, OF (7) ALS U UW ABONNEMENT OP DE DIENSTEN OPZEGT OF NIET VERLENGT.

12. VRIJWARING
U gaat ermee akkoord TeamViewer, zijn moeder-, partner- of dochtermaatschappijen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren voor claims, verliezen, eisen of schade, waaronder redelijke advocaatkosten, die derden doen gelden als een gevolg van uw schending van enige bepaling in deze EULA, uw nalatige of onrechtmatige handelingen en/of uw overtreding van toepasselijke wetten.

13. COMPLETE OVEREENKOMST
Deze EULA (inclusief uw Softwarebestelformulier, elk in de telkens geldige versie) is de complete overeenkomst met betrekking tot ons Product; deze vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke correspondentie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot ons Product. Deze EULA heeft de overhand op tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van enige aankooporder, besteldocument, erkenning, bevestiging of een ander door u verstrekt document – zelfs als dit door ons werd ondertekend en teruggestuurd of als een dergelijke aankooporder of een ander door u verstrekt document tekst bevat die het tegendeel beweert. Voor zover de voorwaarden van TeamViewer verkoopvoorwaarden, vaakgestelde vragen (FAQ's), gedragslijnen of programma's in strijd zijn met de voorwaarden van deze EULA, gelden en regelen de voorwaarden van deze EULA.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Als u ons Product heeft gekocht in of doorgaans woont in een ander land dan de VS, Zuid-Amerika of Canada, dan is deze EULA onderworpen aan het Duitse recht. De partijen op hun beurt stemmen onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe in de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Göppingen, Duitsland. Als u ons Product heeft gekocht in of doorgaans woont in de VS, Zuid-Amerika of Canada, dan is deze EULA onderworpen aan de wetten van de State of New York, VS, exclusief haar bepalingen inzake het conflictenrecht (en exclusief de Uniform Commercial Code) en stemmen de partijen onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe in de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Manhattan, New York. De partijen doen afstand van enig bezwaar met betrekking tot het bovenstaande met het doel van enige rechtshandeling, geding of optreden dat betrekking heeft op deze EULA.

15. COMMERCIËLE SOFTWARE
Als u software verwerft namens een deel van de Amerikaanse regering, dan wordt ons Product beschouwd als "commerciële software" resp. "commerciële computersoftwaredocumentatie", overeenkomstig DFAR Section 227.7202 en FAR 12.212 en 52.227-19, zoals toepasselijk. Gebruik, wijziging, reproductie, release, prestatie, weergave of onthulling van ons Product wordt uitsluitend geregeld door de voorwaarden van deze EULA en is verboden met uitzondering van de mate zoals uitdrukkelijk toegestaan door de voorwaarden van deze EULA.

16. DIVERSEN

  • Mocht deze EULA of enig deel ervan onrechtmatig, ongeldig of niet uitvoerbaar worden bevonden, dan zullen de partijen instemmen met een bepaling die de desbetreffende bepaling het beste weergeeft en rechtmatig, geldig en uitvoerbaar is.
  • Niets in deze EULA is, uitdrukkelijk of impliciet, bedoeld om inbreuk te plegen op de wettelijke rechten van andere personen of entiteiten.
  • U mag deze EULA of enige rechten of plichten onder deze uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming toewijzen, verpanden of anderszins overdragen aan derden.
  • Titels zijn uitsluitend gemakshalve gegeven; zij dienen geen ander doel en moeten niet worden geïnterpreteerd.

17. MEDEDELINGEN
Alle mededelingen dienen schriftelijk te geschieden. Een e-mail is voldoende. Alle mededelingen dienen te worden geadresseerd aan:

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760

Copyright © 2013 TeamViewer GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.
Windows® is een handelsmerk van de Microsoft bedrijvengroep. iPhone® en iPad® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Opmerking:
Deze tekst is een vertaling uit het Engels. Hier vindt u de originele, geldige en juridisch bindende Engelse versie.