Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego produktu airbackup TeamViewer®

Niniejsza Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego wraz z Aneksem (zwana dalej “Umową licencyjną”) dotyczy Użytkownika oraz firmy TeamViewer GmbH (zwanej dalej “firmą TeamViewer”) w zakresie licencjonowania i użytkowania tworzonego przez firmę TeamViewer oprogramowania, które to pojęcie obejmuje oprogramowanie airbackup oraz wszystkie jego wersje, funkcje, aplikacje i moduły (zwane dalej “Oprogramowaniem”). Niniejszą Umową licencyjną objęte są również wszelkie powiązane materiały multimedialne i drukowane oraz dokumentacja elektroniczna, udostępniane użytkownikowi (wraz z Oprogramowaniem, tj. “Produktem”). Z wprowadzaniem kolejnych wersji Produktu mogą wiązać się zmiany niniejszej Umowy licencyjnej.

UŻYTKOWNIK, KLIKAJĄC “AKCEPTUJĘ”, POBIERAJĄC LUB WYKORZYSTUJĄC OPROGRAMOWANIE W INNY SPOSÓB, WYRAŻA ZGODĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA KTÓRYKOLWIEK WARUNEK NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, POWINIEN NATYCHMIAST ZWRÓCIĆ, USUNĄĆ LUB ZNISZCZYĆ POSIADANE PRZEZ SIEBIE KOPIE OPROGRAMOWANIA.

1. UDZIELENIE LICENCJI
TeamViewer udziela niniejszym Użytkownikowi licencji na korzystanie z Produktu w okresie ważności licencji podanym na formularzu zamówienia oprogramowania (zwanym dalej “Formularzem zamówienia oprogramowania”). Udziela się licencji niewyłącznej i nieprzekazywalnej, a jej zakres zależy od rodzaju zakupionej licencji oraz sposobu użytkowania Oprogramowania (do celów niekomercyjnych lub komercyjnych. Szczegóły są podane w dokumentacji produktu. “Dokumentacja produktu” obejmuje Formularz zamówienia oprogramowania, cennik zamieszczony na stronie www.airbackup.com lub wszelkie informacje dotyczące licencji otrzymane przez Użytkownika w formie pisemnej od firmy TeamViewer.

2. OGRANICZENIA
O ile w niniejszej Umowie licencyjnej nie stwierdzono inaczej, Użytkownik nie może, bezpośrednio ani pośrednio:

  • Przekazywać, przydzielać lub udzielać sublicencji na prawa wynikające z licencji osobom lub podmiotom trzecim ani wykorzystywać lub zezwalać na wykorzystanie Oprogramowania do realizacji usług przez osoby trzecie. (Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie próby przekazania, przydzielenia, udzielenia sublicencji lub wykorzystania Oprogramowania zostaną uznane za nieważne.)
  • Dokonywać poprawek błędów ani w inny sposób modyfikować lub adaptować Produktu, jak również dekompilować, deszyfrować, deasemblować, odtwarzać lub dokonywać prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego lub źródłowych pomysłów, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub interoperacyjności Produktu lub jakichkolwiek plików zawartych w Produkcie bądź wygenerowanych za jego pomocą, ani przekształcać Produktu w postać czytelną dla człowieka.
  • Obchodzić lub wskazywać sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych Produktu.
  • Wykorzystywać Produktu w sposób, na który nie wyrażono wprost zgody w niniejszej Umowie licencyjnej.

3. POUFNOŚĆ
Produkt zawiera określone elementy (np. architekturę, algorytmy, logikę), które firma TeamViewer traktuje jako poufne; stanowią one zastrzeżoną tajemnicę handlową obejmującą firmę TeamViewer, jej podwykonawców lub licencjodawców oraz uwzględniającą architekturę i wewnętrzną organizację poszczególnych programów i powiązanych z nimi danych dotyczących interfejsów. Użytkownik ma obowiązek dbać o poufność Produktu i zapobiegać ujawnieniu jego poufnych elementów. Produkt jest chroniony patentami USA, UE i międzynarodowymi, podlega przepisom prawa autorskiego bądź innym przepisom prawnym i umowom międzynarodowym.

4. ZASTRZEŻENIE PRAW
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Produktem są własnością firmy TeamViewer i jej licencjodawców. Prawa do Produktu są udzielane na zasadzie licencji (a nie sprzedaży). Użytkownik nie posiada praw ani uprawnień do Produktu za wyjątkiem ograniczonych praw udzielonych mu na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej. Firma TeamViewer i jej licencjodawcy zachowują prawo własności do wszystkich kopii Produktu i zastrzegają sobie wszelkie prawa nieudzielone Użytkownikowi wprost w ramach niniejszej Umowy licencyjnej. Części Produktu mogą zawierać oprogramowanie stron trzecich lub na nim bazować, w tym oprogramowanie dostępne na zasadzie otwartej (“Oprogramowanie otwarte”), z którego użytkownik może korzystać na warunkach specjalnej licencji, zgodnie z którymi jest rozpowszechniane. Prawa do Oprogramowania otwartego oraz innego oprogramowania stron trzecich pozostają własnością licencjodawcy/ów tego oprogramowania. Oprogramowanie otwarte oraz inne oprogramowanie stron trzecich dostarczane wraz z Produktem lub stanowiące jego część jest dostarczane “W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji.

5. OCHRONA DANYCH
Ze względu na zastosowaną technologię szyfrowania po stronie klienta, firma TeamViewer nie ma dostępu ani możliwości analizy danych Użytkownika zapisanych w kopiach zapasowych. Firma TeamViewer oraz Użytkownik są zobowiązani przestrzegać mających zastosowanie przepisów ochrony danych. Firma TeamViewer niezwykle poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych Użytkownika i ściśle przestrzega obowiązujących przepisów ochrony danych. Firma TeamViewer gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane użytkowników do wdrażania i przetwarzania ich zgodnie z zapisami umowy dotyczącej korzystania z Produktu airbackup. Ponadto, firma TeamViewer może wykorzystywać te informacje do przedstawiania Użytkownikowi ofert, którymi może być on zainteresowany ze względu na sposób, w jaki korzysta z Produktu. Dane Użytkownika nie będą udostępniane zewnętrznym agencjom reklamowym bez jego uprzedniej zgody. Użytkownik, akceptując warunki niniejszej Umowy licencyjnej, wyraża zgodę na udostępnianie jego danych zaufanym spółkom siostrzanym firmy TeamViewer i dostawcom usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych. Jeśli siedziba Użytkownika znajduje się w UE, jego dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie na terenie UE. Jeśli siedziba Użytkownika znajduje się poza UE, jego dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane i przechowywane w innych krajach, z zachowaniem tych samych standardów bezpieczeństwa. Użytkowanie Produktu wiąże się z gromadzeniem i przechowywaniem pewnych danych osobowych, np. adresu IP. Firma TeamViewer wykorzystuje te dane do przedstawiania użytkownikom Produktu ofert, którymi mogą być zainteresowani ze względu na sposób, w jaki korzystają z Produktu. Użytkownik, który chciałby rozpocząć procedurę usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę TeamViewer, proszony jest o wysłanie wiadomości e-mail na adres legal@teamviewer.com
Dane inne niż osobowe lub dane anonimowe mogą być gromadzone automatycznie w celu doskonalenia działania Produktu i zwiększania zadowolenia użytkowników, w szczególności dla ułatwienia i udoskonalenia sposobów aktualizacji oprogramowania, świadczenia pomocy technicznej, treści, zabezpieczeń technicznych i innych usług. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie zgromadzonych danych innych niż osobowe i danych anonimowych do którejkolwiek placówki firmy TeamViewer lub powiązanego z nią podmiotu na całym świecie w celu ich przetworzenia.

6. UAKTUALNIENIA TREŚCI, ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE
Co jakiś czas, w celu zapewnienia optymalnych warunków użytkowania (zwanych dalej “Treścią”), konieczna jest automatyczna synchronizacja z serwerami lub systemami bądź ich uaktualnienie. Treść może być co pewien czas dostarczana Użytkownikowi w różnych formatach. Produkty firmy TeamViewer mogą również zawierać zabezpieczenia techniczne, takie jak klucz licencyjny, kod uniemożliwiający nieograniczone kopiowanie Produktu, ograniczenie czasu użytkowania lub funkcjonalności odpowiednio od typu licencji zakupionego przez Użytkownika. Użytkownik wyraża również zgodę na automatyczne komunikowanie się Produktu z firmą TeamViewer w celu pobrania Treści.

7. OPŁATY/PODATKI (dotyczy wyłącznie zastosowań komercyjnych Produktu)
Użytkownik wyraża zgodę na uiszczanie wszelkich opłat wymienionych w Formularzu zamówienia oprogramowania na ustalonych z góry warunkach płatności. W opłatach nie jest uwzględniony podatek obrotowy, z tytułu użytkowania, VAT ani inne podatki (w tym mające zastosowanie podatki potrącane u źródła), których uregulowanie spoczywa w całości na Użytkowniku. Nabywca ponosi koszty opłat bankowych i związanych z użyciem karty kredytowej. Wszystkie opłaty należy uiszczać w walucie podanej w Formularzu zamówienia oprogramowania, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Kwoty zaległe mogą podlegać opłacie serwisowej w wysokości 8% zgodnie z bazową stopą oprocentowania ustaloną przez bank centralny Republiki Federalnej Niemiec, nie więcej jednak, niż wynosi kwota ustalona przepisami.
Firma TeamViewer nie zamierza ograniczać wielkości woluminu magazynu. Wielkość opłat wnoszonych przez Użytkownika zależy od łącznego woluminu magazynu. Wielkość minimalna woluminu dostępna za opłatą podstawową jest podana w Formularzu zamówienia oprogramowania. Woluminy dodatkowe będą udostępniane w blokach wielkości 25 GB każdy za dodatkową opłatą również podaną w Formularzu zamówienia oprogramowania.
O przekroczeniu wielkości minimalnej woluminu i wykorzystaniu woluminu dodatkowego Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. Użytkownik będzie mieć trzy dni na ograniczenie woluminu magazynu do wielkości minimalnej, jeśli nie jest zainteresowany skorzystaniem z woluminu dodatkowego. W takim przypadku, Użytkownik zostanie obciążony wyłącznie opłatą podstawową z tytułu korzystania z woluminu o wielkości minimalnej. Szczegółowe informacje i cennik opłat za woluminy dodatkowe można znaleźć na stronie www.airbackup.com/support.
W przypadku nieuiszczenia należności bezspornej, firma TeamViewer, niezależnie od wszelkich praw i środków prawnych wyszczególnionych w niniejszej Umowie licencyjnej oraz należnych według prawa lub na zasadzie słuszności, zastrzega sobie prawo do (a) zawieszenia wszelkich usług związanych z Pomocą techniczną.

8. CZAS OBOWIĄZYWANIA I WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY
Użytkownik może anulować zakup Produktu w ciągu 7 dni od daty zakupu wysyłając wiadomość e-mail lub list na adres podany w punkcie 17.
Prawo Użytkownika do korzystania z Produktu ustaje ze skutkiem natychmiastowym po upływie okresu ważności licencji określonego w Formularzu zamówienia oprogramowania. Miesięczne subskrypcje licencji z końcem każdego miesiąca rozliczeniowego są automatycznie odnawiane na kolejny miesiąc, o ile Użytkownik nie anuluje subskrypcji w formie pisemnej nie później niż na 14 dni przed końcem bieżącego miesiąca rozliczeniowego. Roczne subskrypcje licencji z końcem każdego roku rozliczeniowego są automatycznie odnawiane na kolejny rok, o ile Użytkownik nie anuluje subskrypcji w formie pisemnej nie później niż na 28 dni przed końcem bieżącego roku rozliczeniowego. Firma TeamViewer zastrzega sobie prawo do podniesienia cen subskrypcji licencji w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkownika z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik może anulować subskrypcję w formie pisemnej przed wejściem nowej ceny w życie. W przypadku użytkownika prywatnego, każda ze stron może w dowolnym momencie zakończyć użytkowanie licencji.
Firma TeamViewer może zerwać niniejszą Umowę licencyjną z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, anulować prawa Użytkownika do korzystania z Produktu lub podjąć inne środki w przypadku złamania przez Użytkownika jakichkolwiek zobowiązań. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik jest zobowiązany całkowicie zaprzestać korzystania z Produktu, zniszczyć wszystkie jego kopie i elementy składowe lub zwrócić je na żądanie firmy TeamViewer.
Ważna uwaga: Punkty 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 11-17 niniejszej Umowy licencyjnej zachowują ważność po rozwiązaniu umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE HANDLU ZAGRANICZNEGO
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkt nie może być wykorzystywany, przewożony, przesyłany lub eksportowany do kraju lub odbiorcy, który łamie przepisy eksportowe UE lub USA bądź eksport do którego jest w jakikolwiek sposób zabroniony przepisami Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE lub Ustawą dotyczącą handlu zagranicznego USA. Korzystanie z Produktu jest równoznaczne z uznaniem, że Użytkownik nie znajduje się na terenie takiego kraju ani nie pozostaje pod jego kontrolą, a dany kraj nie jest miejscem jego stałego pobytu. Ponadto, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za sposób wykorzystania Produktu.

10. GWARANCJA
Firma TeamViewer gwarantuje użytkownikom komercyjnym, że Produkt będzie wolny od istotnych wad przez okres nie krótszy niż okres ważności licencji określony w Formularzu zamówienia oprogramowania lub przez okres dwóch lat od daty odbioru Produktu przez Użytkownika.
Gwarancją z tytułu wad nie są objęci użytkownicy prywatni, chyba, że wada została ukryta w złej wierze. Jakiekolwiek dodatki lub uaktualnienia Produktu, w tym pakiety aktualizacyjne lub poprawki dostarczone Użytkownikowi oraz oprogramowanie będące własnością stron trzecich lub dostępne na zasadzie otwartej zawarte w Oprogramowaniu TeamViewer nie są objęte gwarancją. Dodatki te są dostarczane “w stanie takim, w jakim są”. Gwarancja jest udzielana konkretnemu Użytkownikowi i jest nieprzekazywalna.
Powyższe postanowienia nie mają wpływu na inne prawa przysługujące Użytkownikowi zgodnie z przepisami. Korekta wykonywana na rzecz Użytkownika nie podlega opłacie. Roszczenia z tytułu gwarancji są wykluczone w przypadku, gdy usterka Produktu jest wynikiem wypadku, nadużycia, użycia nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem, działania wirusa lub użytkowania po udostępnieniu uaktualnienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie stałego połączenia z internetem i zasilania elektrycznego, instalację Oprogramowania na obsługiwanej przez nie platformie oraz zgodnie z zaleceniami airbackup w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Produktu.
WYŁĄCZAJĄC WYMIENIONE POWYŻEJ PRZYPADKI, PRODUKT JEST DOSTARCZANY UŻYTKOWNIKOWI “W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”. FIRMA TEAMVIEWER NIE GWARANTUJE, ŻE PARAMETRY LUB FUNKCJE PRODUKTU BĘDĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI UŻYTKOWNIKA, DZIAŁANIE PRODUKTU BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW ANI ŻE WADY PRODUKTU ZOSTANĄ POPRAWIONE, JAK RÓWNIEŻ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY ALGORYTMÓW SZYFRUJĄCYCH, POWIĄZANYCH Z NIMI KLUCZY BĄDŹ INNYCH ZABEZPIECZEŃ. FIRMA TEAMVIEWER NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEMOŻNOŚĆ WYKONANIA KOPII ZAPASOWEJ, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, CHYBA ŻE SĄ ONE WYKORZYSTYWANE W POWIĄZANIU Z PRODUKTEM. FIRMA TEAMVIEWER NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKT BĘDZIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO Z OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI PRODUKTAMI BĘDĄCYMI DZIEŁEM STRON TRZECICH. PONADTO, FIRMA TEAMVIEWER NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKT LUB JEGO SPECJALNIE PRZYGOTOWANE WERSJE BĘDĄ NADAL DOSTĘPNE W SKLEPACH INTERNETOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ STRONY TRZECIE LUB DOSTĘPNE NA SPECJALNE URZĄDZENIA LUB SYSTEMY WYPRODUKOWANE PRZEZ STRONY TRZECIE.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
O ile w niniejszej Umowie licencyjnej nie stwierdzono inaczej, odpowiedzialność firmy TeamViewer dotyczy przypadków naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami. Firma TeamViewer ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód – powstałych z dowolnych przyczyn prawnych – wyłącznie w przypadkach celowych lub rażących zaniedbań. Firma TeamViewer ponosi również odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez użytkowników komercyjnych w przypadkach zwykłych zaniedbań stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia lub w przypadkach naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W takich sytuacjach, odpowiedzialność jest jednak ograniczona do usunięcia dającej się przewidzieć, typowej szkody. W przypadku szkody majątkowej, odpowiedzialność jest ograniczona do rocznej kwoty opłaty podstawowej. Firma TeamViewer w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne, niebezpośrednie lub wtórne (W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI ORAZ WSZELKIE INNE PONIESIONE STRATY PIENIĘŻNE LUB JAKIEKOLWIEK STRATY INNEGO RODZAJU), BĘDĄCE SKUTKIEM LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ SKORZYSTANIA Z USŁUG, BŁĘDEM ALGORYTMÓW SZYFRUJĄCYCH, POWIĄZANYCH Z NIMI KLUCZY BĄDŹ INNYCH ZABEZPIECZEŃ LUB UDZIELENIEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ UDZIELENIA POMOCY TECHNICZNEJ, LUB W INNY SPOSÓB ZALEŻNE LUB POWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku, gdy firma TeamViewer w złej wierze ukryłaby wadę lub przyjęła odpowiedzialność za stan Produktu. Wzmiankowane ograniczenia odpowiedzialności nie będą mieć zastosowania również względem roszczeń zgodnych z niemiecką ustawą regulującą odpowiedzialność producenta za produkt, jeśli niniejsza Umowa licencyjna podlega przepisom prawa niemieckiego na mocy punktu 14. Użytkownik może rozwiązać lub unieważnić niniejszą Umowę licencyjną w związku z naruszeniem zobowiązań w sposób, którego nie można uznać za wadę wyłącznie w sytuacji, gdy firma TeamViewer ponosi odpowiedzialność za takie naruszenie. Wszelkie inne, zwykłe prawa rozwiązania umowy zostają wykluczone.
SKUTKI KORZYSTANIA Z PRODUKTU. ZAPISANE DANE UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE LUB NIEMOŻLIWE OD ODZYSKANIA, JEŚLI: (1) AIRBACKUP NIE UKOŃCZYŁ KOPIOWANIA WYBRANYCH LUB ZMIENIONYCH DANYCH; (2) PLIKI, FOLDERY LUB DYSKI, KTÓRYCH KOPIE ZAPASOWE NIE SĄ WYKONYWANE AUTOMATYCZNIE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ AIRBACKUP, NIE ZOSTAŁY WSKAZANE RĘCZNIE LUB ZOSTAŁY WYKLUCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO WYKONANIA KOPII ZAPASOWEJ; (3) UŻYTKOWNIK USUNIE PLIK Z SYSTEMU, SIECI LUB URZĄDZENIA WŁASNEGO LUB KLIENTA LUB USUNIE KOMPUTER Z KONTA; (4) UŻYTKOWNIK PRZENIESIE PLIK NA KOMPUTERZE WŁASNYM LUB KLIENTA DO LOKALIZACJI, KTÓRA NIE JEST AUTOMATYCZNIE SKANOWANA PRZY WYBORZE PLIKÓW DO WYKONANIA KOPII ZAPASOWEJ, LUB DOKONA AKTUALIZACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO NA KOMPUTERZE WŁASNYM LUB KLIENTA, KTÓRA SPOWODUJE ZMIANY MAPOWANIA PLIKÓW; (5) KOMPUTER UŻYTKOWNIKA LUB JEGO KLIENTA NIE MA DOSTĘPU DO INTERNETU LUB INFRASTRUKTURY AIRBACKUP; (6) UŻYTKOWNIK NIE SPEŁNIA WYMOGÓW TECHNICZNYCH LUB WSKAZÓWEK AIRBACKUP, W TYM DOTYCZĄCYCH AKTUALIZACJI WERSJI USŁUG ODPOWIEDNIO DO WYMAGAŃ LUB (7) UŻYTKOWNIK ZAKOŃCZY SUBSKRYPCJĘ USŁUG LUB JEJ NIE ODNOWI.

12. ODSZKODOWANIA
Użytkownik zabezpiecza i zwalnia firmę TeamViewer, jej spółki macierzyste, partnerskie lub zależne, jej przedstawicieli, agentów i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, żądań lub szkód, w tym umiarkowanych kosztów adwokackich, podnoszonych przez strony trzecie na skutek naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy licencyjnej, czynów wynikających z zaniedbania lub czynów bezprawnych i/lub złamania jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów prawnych.

13. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA
Niniejsza Umowa licencyjna (wraz z Formularzem zamówienia oprogramowania, oba podlegające korektom co pewien czas) stanowi całość porozumienia dotyczącego Produktu i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub bieżące ustalenia, propozycje i oświadczenia dotyczące Produktu, zaistniałe w formie ustnej lub pisemnej. Niniejsza Umowa licencyjna jest nadrzędna względem wszelkich sprzecznych lub dodatkowych warunków zamówienia, dokumentacji dotyczącej zamówienia, poświadczeń, potwierdzeń lub innych dokumentów wystawionych przez Użytkownika – nawet jeśli zostały podpisane i odesłane przez firmę TeamViewer lub jeśli zamówienie lub inny dokument zawiera zapisy sprzeczne z niniejszą Umową licencyjną. W przypadku sprzeczności Warunków sprzedaży produktów TeamViewer, najczęstszych pytań (FAQ), zasad lub programów z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej, pierwszeństwo mają warunki Umowy licencyjnej.

14. PRAWO WŁAŚCIWE
Jeśli Użytkownik nabył Produkt w kraju innym niż USA, Kanada lub jeden z krajów Ameryki Południowej bądź kraj taki jest miejscem jego stałego pobytu, to prawem właściwym dla niniejszej Umowy licencyjnej jest prawo niemieckie. Strony natomiast bezwarunkowo i nieodwołalnie wyrażają zgodę na jurysdykcję wyłączną sądu w Göppingen (Niemcy). Jeśli Użytkownik nabył Produkt w USA, Kanadzie lub jednym z krajów Ameryki Południowej bądź któryś z tych krajów jest miejscem jego stałego pobytu, to prawem właściwym dla niniejszej Umowy licencyjnej jest prawo stanu Nowy Jork (USA), z wyłączeniem przepisów kolizyjnych (oraz z wyłączeniem Jednolitego kodeksu handlowego), a Strony bezwarunkowo i nieodwołalnie wyrażają zgodę na jurysdykcję wyłączną sądu w dzielnicy Manhattan miasta Nowy Jork. Strony zrzekają się prawa sprzeciwu względem powyższych zapisów w związku z jakimikolwiek działaniami, pozwami lub postępowaniami dotyczącymi niniejszej Umowy licencyjnej.

15. OPROGRAMOWANIE DO CELÓW KOMERCYJNYCH
Jeśli nabywca oprogramowania reprezentuje jakąkolwiek instytucję rządową Stanów Zjednoczonych, Produkt jest uważany za "oprogramowanie przeznaczone do celów komercyjnych" oraz odpowiednio za "dokumentację oprogramowania komputerowego do celów komercyjnych", zgodnie z zapisami DFAR punkt 227.7202 oraz FAR 12.212 i 52.227-19. Zasady użytkowania, modyfikowania, powielania, udostępniania, wykorzystywania, prezentowania lub ujawniania Produktu podlegają wyłącznie warunkom niniejszej Umowy licencyjnej; wymienione działania są dozwolone wyłącznie w zakresie określonym wprost w warunkach niniejszej Umowy Licencyjnej.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE

  • Jeśli niniejsza Umowa licencyjna lub jej część zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne, strony uzgodnią i przyjmą za obowiązujący zapis najpełniej oddający dane zagadnienie, zgodny z prawem, ważny i egzekwowalny.
  • Żaden zapis niniejszej Umowy licencyjnej nie ma na celu, wprost lub w sposób domniemany, naruszenia praw osób fizycznych lub prawnych.
  • Użytkownik może przydzielić, udostępnić lub w inny sposób przekazać stronie trzeciej niniejszą Umowę licencyjną bądź jakiekolwiek wynikające z niej prawa lub zobowiązania wyłącznie za pisemną zgodą firmy TeamViewer.
  • Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter orientacyjny; jest to ich jedyne przeznaczenie i nie należy poddawać ich interpretacji prawnej.

17. POWIADOMIENIA
Wszelkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomość e-mail stanowi wystarczającą formę powiadomień. Wszelkie powiadomienia należy kierować na adres:

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760

Copyright © 2013 TeamViewer GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe są własnością reprezentujących je podmiotów.
Windows® to znak towarowy grupy Microsoft. iPhone® i iPad® to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach. Android™ to znak towarowy Google Inc.

Uwaga:
Niniejszy tekst jest tłumaczeniem z języka angielskiego. Obowiązująca i prawomocna wersja oryginalna w języku angielskim jest dostępna do wglądu tutaj.