TeamViewer® licensavtal för slutanvändare av airbackup

Detta licensavtal för slutanvändare, inklusive bilagan (”Licensavtal”) gäller dig och TeamViewer GmbH (”TeamViewer” eller ”Vi”) för licensiering och användning av vår programvara, vilken inkluderar airbackupTeamViewer-programvaran och alla dess versioner, funktioner, applikationer och moduler (”Programvaran”). Detta Licensavtal gäller även tillhörande media, utskrivet material och elektronisk dokumentation som vi tillhandahåller till dig (med vår Programvara och ”Produkt”). Framtida versioner av vår Produkt kan föranleda ändringar av detta Licensavtal.

GENOM ATT KLICKA PÅ ”JAG ACCEPTERAR”, LADDA NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA VÅR PROGRAMVARA GODKÄNNER DU ALLA VILLKOR I DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGRA AV VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL, MÅSTE DU OMEDELBART ÅTERSÄNDA, RADERA ELLER FÖRSTÖRA ALLA KOPIOR AV VÅR PROGRAMVARA SOM FINNS I DIN ÄGO.

1. LICENSBEVILJANDE
Vi ger dig härmed en licens att använda Produkten enligt de licensvillkor som anges på programvarans beställningsformulär (”Beställningsformulär för programvara”). Licensen är icke-exklusiv och får inte överlåtas. Dess omfattning beror på vilken typ av licens du köper och huruvida du använder Programvaran privat eller yrkesmässigt. Mer information finns i Produktdokumentationen. Med ”Produktdokumentation” avses ditt Beställningsformulär för programvara, de prissättningsvillkor som vi publicerar på www.airbackup.com samt all skriftlig kommunikation du har tagit emot från oss gällande din licens.

2. BEGRÄNSNINGAR
Om inget annat anges i det här Licensavtalet får du inte direkt eller indirekt:

  • Överföra, överlåta eller underlicensiera dina licensrättigheter till annan fysisk eller juridisk person, eller använda Programvaran eller tillåta att den används för tredjepartstjänster. (Du accepterar att alla försök till överföring, överlåtelse, underlicensiering och användning kommer att ogiltigförklaras.)
  • Göra korrigeringar eller på annat sätt ändra eller anpassa Produkten eller dekompilera, dekryptera, disassemblera, bakåtkompilera eller försöka återkonstruera eller ta fram källkod eller underliggande idéer, algoritmer, filformat, programmerings- eller samarbetsgränssnitt hos Produkten eller filer som ingår i eller genereras vid användning av Produkten eller på annat sätt förändra Produkten till ett format som är läsbart för människor.
  • Kringgå eller ta fram en metod för att kringgå tekniska skyddsåtgärder (TPM) i Produkten.
  • Använda Produkten på något sätt som inte uttryckligen medges enligt detta Licensavtal.

3. SEKRETESS
Vår Produkt inkluderar viktiga delar (till exempel organisation, algoritmer och logik) som vi betraktar som sekretessbelagd information. Detta utgör affärshemligheter och egendom som tillhör oss, våra leverantörer eller licensgivare, inklusive de enskilda programmens särskilda interna utformning och struktur samt tillhörande gränssnittsinformation. Du måste hantera vår Produkt konfidentiellt och förhindra att dess konfidentiella delar offentliggörs. Vår Produkt skyddas av patent, upphovsrätt och andra lagar och förordningar i USA, EU och internationellt.

4. FÖRBEHÅLLANDE AV RÄTTIGHETER
Du godkänner att all immateriell äganderätt i vår Produkt tillhör oss och våra licensgivare. Rättigheterna i vår Produkt licensieras (säljs inte). Du har ingen rättighet eller äganderätt till vår Produkt förutom den begränsade rättighet som medges inom ramen för detta Licensavtal. Vi och våra licensgivare innehar äganderätten till alla kopior av vår Produkt och förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i detta Licensavtal. Delar av Produkten kan använda eller innehålla programvara som ägs av tredje part, inklusive programvara med öppen källkod (”Öppen källkod”), som du får använda under villkoren i denna programvaras specifika licens. Respektive licensgivare behåller äganderätten till Öppen källkod och annan programvara från tredje part. Eventuell Öppen källkod eller annan programvara från tredje part levereras ”i befintligt skick” och utan några garantier.

5. DATASKYDD
På grund av krypteringen på klientsidan kan TeamViewer inte komma åt eller analysera innehållet i dina backup-data. TeamViewer och du ska följa tillämpliga lagar gällande skydd av personuppgifter. tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer strikt de lagar som reglerar detta. Vi samlar in, bearbetar och använder dina uppgifter för implementering och bearbetning av vårt avtalsmässiga förhållande med dig för airbackup-produkten. Vi kan vidare använda informationen för att ge dig erbjudanden som du kan vara intresserad av utifrån din användning av Produkten. Dina uppgifter delas inte med tredjepartsannonsörer utan ditt föregående medgivande. Genom att godkänna Licensavtalet godkänner du att dina data delas med våra betrodda systerföretag och tjänsteleverantörer för säker lagring av dina data. Om du bor i EU insamlas och lagras dina personuppgifter endast inom EU. Om du bor utanför EU kan dina personuppgifter insamlas, bearbetas och lagras på andra platser med samma säkerhetsstandard. Under användandet av Produkten insamlas och lagras vissa personuppgifter, som IP-adresser. TeamViewer använder denna information för att ge Produkt-användare erbjudanden som kan intressera dem utifrån deras användning av Produkten. Skicka e-post till legal@teamviewer.com om du vill radera eller ändra de personuppgifter som lagras hos oss.
Icke-personliga eller anonyma uppgifter kan samlas in automatiskt för att förbättra funktioner och din upplevelse av vår Produkt, särskilt för att förenkla och förbättra tillhandahållandet av programvaruuppdateringar, support, innehåll, TPM och andra tjänster. Du godkänner att icke-personliga eller anonyma uppgifter som har samlats in får skickas till våra kontor ute i världen eller till våra dotterbolag för vidare bearbetning.

6. UPPDATERING AV INNEHÅLL, TPM
Automatisk synkronisering eller uppdateringar med våra servrar eller system krävs ibland för att säkerställa optimal användning (”Innehåll”). Detta innehåll kan skickas till dig regelbundet i olika format. Våra produkter kan även innehålla TPM, till exempel en licensnyckel eller kod som förhindrar obegränsad kopiering eller begränsad användningstid eller funktion beroende på vilken licens du har köpt. Du godkänner även att vår Produkt automatiskt kontaktar oss för att ta emot Innehåll.

7. AVGIFTER/SKATTER (endast vid kommersiellt bruk)
Du samtycker till att betala oss alla avgifter som anges på ditt Beställningsformulär för programvara enligt överenskomna betalningsvillkor. Avgifterna inkluderar inte försäljnings- eller användningsskatt, moms eller andra skatter (inklusive tillämpliga källskatter), vilka faller under ditt ansvar. Bank- och kreditkortsavgifter är ditt ansvar. Alla avgifter betalas i den valuta som anges i ditt Beställningsformulär för programvara, inom 14 dagar efter faktureringsdatumet. Förfallna belopp kan bli föremål för en serviceavgift på 8 % över tillämpligt basbelopp för Deutsche Bundesbank, men inte mer än lagstadgat belopp.
TeamViewer begränsar inte din lagringsvolym. Dina sammanlagda avgifter beror på den totala använda lagringsvolymen. Den grundläggande lagringsvolymen som du får för grundavgiften anges på tillämpligt Beställningsformulär för programvara. Tillgänglig extra lagringsvolym räknas i block om 25 gigabyte för en tilläggsavgift som också anges i Beställningsformulär för programvara.
Du informeras om du överskrider din grundläggande lagringsvolym och därigenom börjar använda extra lagringsvolym med e-post. Du har då tre dagar på dig att minska lagringsvolymen till den grundläggande volymen, om du inte vill ha den extra lagringsvolymen. I så fall debiteras du endast grundavgiften för grundläggande lagringsutrymme. Detaljerad information och priser för överskottsavgifter finns på www.airbackup.com/support.
I händelse av utebliven betalning av oomtvistat belopp förbehåller sig TeamViewer rätten, utöver alla sina övriga rättigheter och ersättningar som anges här och enligt lag eller sedvanerätt, att (a) göra uppehåll i alla Supporttjänster.

8. VILLKOR OCH UPPSÄGNING
Du kan upphäva ditt köp av vår Produkt inom sju dagar från inköpsdatumet genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till den adress som anges i avsnitt 17.
Din rätt att använda vår Produkt upphör omedelbart då den licensperiod som anges på ditt Beställningsformulär för programvara går ut. Prenumerationslicenser för perioder på en månad förnyas automatiskt för ännu en månad vid utgången av varje månad, om du inte avbryter prenumerationen via skriftligt meddelande till oss senast 14 dagar före utgången av den då aktuella månaden. Prenumerationslicenser för perioder på ett år förnyas automatiskt för ännu ett år vid utgången av varje år, om du inte avbryter prenumerationen via skriftligt meddelande till oss senast 28 dagar före utgången av det då aktuella året. Vi kan höja priserna på prenumerationslicenser när som helst efter det att vi har meddelat dig via e-post senast 14 dagar i förväg. Du kan avbryta din prenumeration skriftligen innan det nya priset börjar gälla. Om du är privatanvändare kan båda parterna avsluta den beviljade licensen när som helst.
Vi kan omedelbart helt eller delvis säga upp detta Licensavtal och din rättighet att använda vår Produkt och vidta andra åtgärder om du bryter mot någon av dina förpliktelser. Efter uppsägning måste du avsluta all användning av vår Produkt, förstöra alla kopior av Produkten och dess ingående delar eller, på vår begäran, återsända dessa kopior och delar till oss.
Viktig anmärkning: Avsnitt 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 11–17 i detta Licensavtal fortsätter att gälla efter uppsägning.

9. EXPORTKONTROLLER
Du godkänner att vår Produkt inte används, skickas, överförs eller exporteras till något land eller till någon person i strid med exportkontrollregler gällande i EU eller USA, eller som på annat sätt förbjuds enligt EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik eller USA:s Export Administration Act. Genom att använda vår Produkt bekräftar du att du inte befinner dig i, är bosatt i, eller står under kontroll av något av dessa länder. Vidare tar du fullt ansvar för användningen av vår Produkt.

10. GARANTI
Vi garanterar våra kommersiella användare att vår Produkt är fri från materialfel under en period lika med den kortare licensperiod som anges på ditt Beställningsformulär för programvara eller två år från det datum då du tog emot vår Produkt.
Garanti för defekter ges inte till privatanvändare, förutsatt att det inte rör sig om ett fel som dolts med skadligt uppsåt. Tillägg eller uppdateringar av Produkten, inklusive service pack, korrigeringar eller rättningar som har skickats till dig och all programvara som ägs av tredje part eller programvara med öppen källkod som ingår i vår Programvara täcks inte av någon garanti. De levereras ”i befintligt skick”. Den här garantin gäller endast dig och kan inte överföras.
Reglerna ovan påverkar inga av dina övriga lagstadgade rättigheter. Rättelser är kostnadsfria för dig. Inga garantianspråk kan göras, vid fel på vår Produkt på grund av olycka, missbruk, felaktig eller onormal användning, virus eller efter det att du fått tillgång till en uppgradering. För att säkerställa oavbruten tjänst har du fullt ansvar för att se till att ständig internetanslutning och strömförsörjning finns, och att Programvaran är installerad på en plattform som hanteras och enligt anvisningarna från airbackup.
MED UNDANTAG AV VAD SOM ANGES OVAN LEVERERAS VÅR PRODUKT TILL ANVÄNDAREN ”I BEFINTLIGT SKICK”. VI GARANTERAR INTE ATT SPECIFIKATIONERNA ELLER FUNKTIONERNA I VÅR PRODUKT UPPFYLLER DINA KRAV, ATT VÅR PRODUKT FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER FEL, ELLER ATT FEL PÅ VÅR PRODUKT ÅTGÄRDAS. VI ÄR INTE HELLER ANSVARIGA FÖR FEL I KRYPTERINGSALGORITMER, TILLHÖRANDE NYCKLAR ELLER ANDRA SÄKERHETSFUNKTIONER. VI ÄR INTE HELLER ANSVARIGA FÖR MISSLYCKANDEN ATT SÄRKERHETSKOPIERA DATA, FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, OM INTE DESSA DATA ANVÄNDS I RELATION TILL VÅR PRODUKT. VI GARANTERAR INTE ATT PRODUKTEN FUNGERAR TILLSAMMANS MED PRODUKTER FRÅN TREDJE PART. VIDARE GARANTERAR VI INTE ATT PRODUKTEN ELLER SÄRSKILT UTFORMADE VERSIONER KOMMER ATT FORTSÄTTA ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA VIA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ INTERNET ELLER I BUTIK ELLER FÖR SÄRSKILDA ENHETER ELLER SYSTEM TILLVERKADE AV TREDJE PART.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Om inget annat anges i detta Licensavtal ska vi hållas ansvarigt vid brott mot avtalsmässiga och icke avtalsmässiga förpliktelser enligt gällande lag. Vi tar endast – oavsett rättslig grund – ansvar för skador uppkomna på grund av avsikt eller grov oaktsamhet från vår sida. Kommersiella användare kan även hålla oss ansvariga vid mindre oaktsamhet som leder till skador som innebär livsfara eller fysiska skador, eller som på annat sätt påverkar hälsan negativt, eller leder till brott mot viktig förpliktelse i avtalet. I detta fall kommer dock ansvaret att begränsas till ersättning för förutsebara typiska skador. Vid egendomsskada är begränsas ansvaret till den årliga grundavgiftens belopp. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för särskilda, oförutsedda, indirekta skador eller följdskador (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR I FORM AV FÖRLORAD VINST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER NÅGON ANNAN MONETÄR ELLER ANNAN TYP AV FÖRLUST) SOM ORSAKATS AV ELLER PÅ ANNAT SÄTT HÖR IHOP MED ANVÄNDANDET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, FEL I KRYPTERINGSALGORITMERNA, DERAS NYCKLAR ELLER ANDRA SÄKERHETSFUNKTIONER, AVSÄTTNING FÖR ELLER UNDERLÅTELSE ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER, ELLER PÅ ANNAT SÄTT UNDER ELLER I SAMBAND MED AVSÄTTNING FÖR DESSA TJÄNSTEVILLKOR.
Ansvarsbegränsningarna ovan gäller inte om vi medvetet har dolt ett fel eller tagit ansvar för varornas skick. Detsamma gäller inte anspråk under den tyska produktansvarslagen, om detta Licensavtal lyder under tysk rätt enligt § 14. Du kan endast avsluta eller upphäva detta Licensavtal på grund av brott mot förpliktelse som inte utgör ett fel om TeamViewer är ansvarigt för detta brott mot förpliktelsen. I övrigt har du ingen rätt till uppsägning.
RESULTAT AV ANVÄNDANDE. DINA LAGRADE DATA KAN VARA OTILLGÄNGLIGA ELLER OMÖJLIGA ATT ÅTERSTÄLLA OM (1) AIRBACKUP INTE HAR SLUTFÖRT KOPIERING AV VALDA DATA ELLER ÄNDRADE DATA, (2) (FÖR FILER, MAPPAR ELLER DISKENHETER SOM TJÄNSTEN INTE SÄKERHETSKOPIERAR AUTOMATISKT ENLIGT DOKUMENTATIONEN FÖR AIRBACKUP) DU INTE MARKERAR DEM MANUELLT FÖR BACKUP ELLER OM DU AVMARKERAR EN FIL FÖR BACKUP, (3) DU RADERAR EN FIL FRÅN DIN ELLER DIN KLIENTS SYSTEM, NÄTVERK ELLER ENHET ELLER OM DU RADERAR EN DATOR FRÅN DITT KONTO, (4) DU FLYTTAR EN FIL TILL EN PLATS PÅ DIN ELLER DIN KLIENTS DATOR SOM INTE SKANNAS AUTOMATISKT FÖR ATT VÄLJA FILER FÖR BACKUP ELLER OM DU UPPGRADERAR DIN ELLER DIN KLIENTS OPERATIVSYSTEM SÅ ATT DIN ELLER DIN KLIENTS FILMAPPNING FÖRÄNDRAS, (5) DU ELLER DIN KLIENTS DATOR INTE HAR TILLGÅNG TILL INTERNET ELLER AIRBACKUPS INFRASTRUKTUR, (6) DU INTE KAN FÖLJA AIRBACKUPS TEKNISKA KRAV ELLER ANVISNINGAR, INKLUSIVE UPPGRADERING AV TJÄNSTERNAS VERSION VID BEHOV, ELLER (7) DU AVSLUTAR ELLER UNDERLÅTER ATT FÖRNYA DIN PRENUMERATION AV TJÄNSTERNA.

12. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
Du samtycker till att ersätta och hålla TeamViewer, dess moderbolag, partner eller dotterbolag, tjänstemän, agenter och anställda skadeslösa från alla anspråk, förlust, krav eller skada, inklusive rimliga advokatarvoden, som hävdas av tredje part på grund av att du har brutit mot någon punkt i detta Licensavtal, dina försumliga eller oegentliga handlingar och/eller brott mot gällande lag.

13. HELA AVTALET
Detta Licensavtal (inklusive ditt Beställningsformulär för programvara, vart och ett med förekommande ändringar) utgör hela avtalet gällande vår Produkt. Det ersätter alla tidigare eller samtidiga muntliga eller skriftliga meddelanden, förslag och framställningar med avseende på vår Produkt. Detta Licensavtal har företräde framför motstridiga eller ytterligare villkor i inköpsorder, orderdokument, kvittering, bekräftelse eller annat dokument som du har skickat – även om det är undertecknat och återsänt av oss, eller om inköpsordern eller annat dokument som du har skickat innehåller uppgifter som motsäger detta. Om villkor i TeamViewers försäljningsvillkor, vanliga frågor, policys eller program strider mot villkoren i detta Licensavtal, har detta Licensavtal företräde och ska gälla.

14. GÄLLANDE LAG
Om du har införskaffat vår Produkt i eller har hemvist i annat land än USA, Sydamerika eller Kanada lyder detta Licensavtal under tysk lag. Parterna samtycker i sin tur ovillkorligen och oåterkalleligen till att domstolarna i Göppingen i Tyskland har exklusiv behörighet. Om du har införskaffat vår Produkt i eller har hemvist i USA, Sydamerika eller Kanada lyder detta Licensavtal under lagarna i delstaten New York i USA, exklusive dess bestämmelser om lagkonflikt (och exklusive Uniform Commercial Code) och parterna samtycker ovillkorligen och oåterkalleligen till att domstolarna i Manhattan i New York har exklusiv behörighet. Parterna avstår från alla invändningar mot ovanstående i syfte att driva rättslig åtgärd, process eller domstolsförhandling rörande detta Licensavtal.

15. KOMMERSIELL PROGRAMVARA
Om du införskaffar programvaran åt någon del av USA:s regering ska vår Produkt betraktas som ”kommersiell programvara” och ”kommersiell programvarudokumentation” enligt DFAR, avsnitt 227.7202 och FAR 12.212 och 52.227-19, efter tillämplighet. All användning, ändring, reproduktion, publicering, uppförande, visning eller spridning av vår Produkt styrs endast av villkoren i detta Licensavtal och är förbjudet utom i den utsträckning som uttryckligen medges i villkoren i detta Licensavtal.

16. ÖVRIGT

  • Om detta Licensavtal eller någon del av det befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska parterna komma överens om en bestämmelse som återspeglar innehållet i respektive klausul och som är laglig, giltig och genomförbar.
  • Inget i detta Licensavtal är, uttryckligen eller underförstått, avsett att inkräkta på annan fysisk eller juridisk persons juridiska rättigheter.
  • Du får endast överlåta, donera eller på annat sätt överföra detta Licensavtal, eller medföljande rättigheter eller förpliktelser till tredje part efter vårt skriftliga medgivande.
  • Rubriker förekommer endast av bekvämlighetsskäl. De har inget annat syfte och ska inte tolkas.

17. MEDDELANDEN
Alla meddelanden måste göras skriftligen. Ett e-postmeddelande räcker. Alla meddelanden ska adresseras till:

TeamViewer US LLC
5741 Rio Vista Drive
Largo, FL 33760

Copyright © 2013 TeamViewer GmbH. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.
Windows® är ett varumärke som tillhör företagsgruppen Microsoft. iPhone® och iPad® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Anmärkning:
Denna text har översatts från engelska. Den engelska originaltexten som är giltig och juridiskt bindande finns här.